TrayTec?

Automaticky systém balení

 • vyznamny stupeň automatizace
 • pro r?zné typy vyrobk? : 0,01 - 160 kg
 • konstantní rychlost balení
 • standardizace typ? balení
 • vyrazné sní?ení náklad? na balení
 • optimální ochrana produktu, a to i v p?ípadě
 • balení r?znych vy?ek
 • nejsou zapot?ebí ?ádné dal?í vyplňové materiály
 • velmi vysoká kvalita balení a profesionální vzhled
 • velmi nízká spot?eba energie, proto?e nejsou
 • nutné ?ádné tepelné procesy
 • ?ádné ?asy nastavení stroje
 • tichy provoz
 • malé rozměry stroje
 • snadná integrace do stávajících linek
 • ihned p?ipraven k pou?ití

Tray-Tec? je komplexní ?e?ení. Provádíme analyzu zákazník?, navrhujeme traye, vybíráme stroj a dodáváme obalové materiály správné kvality. Poskytujeme technickou podporu a servis.


Ná? systém
Cena balení není jen cena obalového materiálu. Na?e ?e?ení sni?uje ve?keré náklady spojené s procesem balení. Ná? systém ?et?í peníze, ?as a prostor ve va?em skladu.

Mezi typické aplikace obalu pat?í: kola, pumpy, motory, ozubená kola, pohony, lehké a tě?ké náhradní díly v?ech typ?, stejně jako citlivé sou?ásti p?ístroj? z celé oblasti technologie ?ízení a mě?ení proces?.

Vyu?ití:
Pro velké objemy balení. Pro vyrobky s r?znou vy?kou a hmotností.

Funkce:
Automatické balení bez definovaného po?adí.

Vyhody:
Konstantní rychlost balení.
P?esny vypo?et procesu.
Mno?ství typ? balení je zredukováno na několik velikostí.SíDLO FIRMY

IRE-TEX PRAHA s.r.o.

Vltavínová 1334/3
Plzeň, 326 00, CZ

?

E-mail: obaly@iretex.cz
Tel. recepce: ?+420 602 529 025

I?: 25222414
DI?: CZ25222414

Vy?e základního kapitálu: 100 000 K?
Obchodní rejst?ík: oddíl C, vlo?ka 10071, KS Plzeň


ODDěLENí

?

NáKUPNí ODDěLENí
Vedoucí nákupního oddělení: Dita Vacíková
Tel.: +420 727 900 617

OBCHODNí ODDěLENí
Vedoucí obchodního oddělení: Michal Turoň
Tel.: +420 725 049 314

?

LOGISTIKA
Vedoucí? oddělení logistiky: Petr Duspiva
Tel.: +420 602 470 807

?

FINAN?Ní ú?TáRNA
Vedoucí finan?ní ú?tárny: Jana Voká?ová
Tel.: +420 724 233 199

?

VYROBNí A SKLADOVé PROVOZY

?

ZB?CH
Plzeňská 437, 330 22 Zb?ch

LíNě
Na Vypichu 636, 330 21 Líně
Skladové areály

PARDUBICE
areál Logistika Park a.s., Pr?myslová 387, 530 03 Pardubice

KU?IM U BRNA
areál Kampos, Blanenská 355, 664 34 Ku?im


337p日本大胆欧美人术艺术高清