Politika integrovaného systému managementu

Pro ná? úspěch je nezbytné, aby zákazník rozpoznal na?i spole?nost a na?e vyrobky p?edev?ím podle kvality. Ru?íme na?im zákazník?m za spolehlivé dodávky kvalitních vyrobk? a slu?eb, které uspokojí jejich pot?eby a tím zaji??ují dlouhodobou prosperitu a r?st na trhu. Neustále identifikujeme pot?eby na?ich zákazník? a v návaznosti s tím zdokonalujeme na?e vyrobky a slu?by.

?

Zákazníci jsou st?edem v?eho, co děláme.

Na?i zaměstnanci a zákazníci jsou na?í budoucností. Jako spole?nost usilujeme o dosa?ení maximálních vykon? ze strany zaměstnanc? tím, ?e uspokojujeme jejich pot?eby v nadstandardním rozsahu, je-li to ekonomicky mo?né. Ka?dy zaměstnanec a dodavatel musí pracovat jako ?len tymu a byt zodpovědny vedení spole?nosti i svym spolupracovník?m za kvalitu své práce. Ka?dy z na?ich proces? musí byt promy?leny, jednoduchy, ale p?esto vhodny, ú?inny a fungující.

?

Dlouhodobá perspektiva je d?le?itá pro ná? úspěch. Budeme rozhodovat o dlouhodobych investicích na základě dosahování sou?asnych vysledk? a plnění cíl?. Vzali jsme na sebe zodpovědnost, ?e se staneme schopnymi správci majetku firmy. Ka?dy zaměstnanec má odpovědnost za podporu a ochranu majetku firmy IRE-TEX PRAHA s.r.o. Jsme odpovědni spole?nosti, ve které ?ijeme a pracujeme za ?ivotní prost?edí a také za obraz na?í firmy, ktery svou prací vytvá?íme. Je nutno stát za tím, v co vě?íme, a dělat to, co ?íkáme. Dokonalost znamená splnění ka?dého úkolu co nejspolehlivěji.

?

Jsme hrdí na na?i práci, p?i které respektujeme firemní vlastnictví, rostoucí o?ekávání zákazník? a úsilí o postupné zlep?ování ve v?em, co děláme - v?etně na?eho my?lení, ka?dodenní práce, ka?dého vyrobku a poskytované slu?by. Povedeme spole?nost k trvalé prosperitě, neustále se zlep?ující odborné úrovni a kvalitě, která na?e zákazníky v?dy uspokojí a sou?asně bude odolná proti vykyv?m trhu.

?

Rozhodli jsme se ?ídit po?adavky Pravidel chování aliance RBA (Responsible Business Alliance) a zavazujeme se k jejich podpo?e a plnění a toté? ?ádáme od svych dodavatel?.

?

Vrcholové vedení vytvá?í, zavádí a udr?uje politiku kvality, která je vhodná pro ú?ely a kontext organizace IRE-TEX PRAHA s.r.o. a podporuje její strategické zamě?ení. Dále poskytuje rámec pro stanovení cíl? kvality, obsahuje závazek plnit p?íslu?né po?adavky a obsahuje závazek k neustálému zlep?ování managementu kvality. K tomu získáváme ú?ast a úsilí v?ech zaměstnanc? a dodavatel?, rozvíjíme neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní anga?ovaností a trvalou aktivitou jim jdeme p?íkladem. Kvalita není mo?ností nebo luxusem. Kvalita je odpovědností ka?dého z nás.

Politika kvality musí byt dostupná relevantním zainteresovanym stranám a udr?ována jako dokumentovaná informace. Tato politika musí byt p?edev?ím komunikována, chápána a aplikována v rámci organizace.

?

Vrcholové vedení musí vytvá?et, implementovat a udr?ovat environmentální politiku, která je v rámci ur?eného rozsahu systému environmentálního managementu vhodná pro ú?ely a kontext organizace v?etně povahy, rozsahu a environmentálních dopad? jejích ?inností, produkt? a slu?eb. Tato politika poskytuje rámec pro stanovování enviromentálních cíl?. Obsahuje závazek k ochraně ?ivotního prost?edí v?etně prevence zne?i?tění, k plnění závaznych povinností a k neustálému zlep?ování systému environmentálního managementu pro zvy?ení environmentální vykonnosti.

V odpadovém hospodá?ství budeme klást d?raz na prevenci vzniku odpad?, minimalizaci vzniku nebezpe?nych odpad? a zásady zacházení s vybranymi odpady.

Budeme udr?ovat spot?ebu pohonnych hmot na p?ijatelné úrovni.

Environmentální politika musí byt sdělována v rámci organizace, dostupná i zainteresovanym stranám (pokud je to vhodné) a udr?ována jako dokumentovaná informace.

?

Vrcholové vedení se zavazuje vytvá?et, zavádět a udr?ovat politiku BOZP, která obsahuje závazek zajistit bezpe?né a zdravé podmínky, tykající se prevence pracovních úraz? a po?kození zdraví a je vhodná pro ú?ely, velikost a kontext organizace a pro specificky charakter rizik v oblasti BOZP a p?íle?itostí v oblasti BOZP. Politika BOZP poskytuje rámec pro stanovení cíl? BOZP. Zavazujeme se k odstraňování nebezpe?í a sni?ování rizik v oblasti BOZP. Tato politika obsahuje závazek k neustálému zlep?ování systému managementu BOZP a závazek projednání s pracovníky a jejich zástupci. Zavazujeme se plnit platná ustanovení v?ech obecně závaznych právních p?edpis? a jinych závazk? souvisejících s bezpe?ností a ochranou zdraví p?i práci a spole?enskou odpovědností. Zamě?íme se na sni?ování? a p?edcházení po?tu? incident? BOZP.

Zahrneme problematiku incident? jako kritérium hodnocení firemní kultury s cílem dosáhnout toho, aby ka?dy zaměstnanec p?i vykonu své práce cítil osobní odpovědnost za prevenci p?ed vznikem pracovních úraz?, nemocí z povolání nebo jinych mimo?ádnych událostí.

Politika BOZP musí byt komunikována v rámci organizace, dostupná i zainteresovanym stranám (pokud je to vhodné) a p?ístupná jako dokumentovaná informace. Politika BOZP musí byt relevantní a vhodná.

?

Dodr?ování po?adavk? právních p?edpis? a jinych environmentálních po?adavk?, po?adavk? na produkt a po?adavk? na bezpe?nost a ochranu zdraví p?i práci, pova?ujeme za základ pro kontinuální proces neustálého zlep?ování a zavazujeme se k jejich plnění.

?

Politiku integrovaného systému managementu budeme sdělovat v?em osobám pracující pro nebo jménem organizace, ?ízenym organizacím a dále osobám, které se s vědomím organizace pohybují na na?ich pracovi?tích nebo v na?ich prostorách. Budeme ji uplatňovat u dodavatel? produkt? a slu?eb i externích zdroj?. Politiku integrovaného systému managementu budeme vhodnymi zp?soby, stanovenymi v dokumentaci, sdělovat ve?ejnosti, orgán?m ve?ejné moci a samosprávy i zákazník?m.

?

Kvalita, etika, pé?e o ?ivotní prost?edí a bezpe?nost a ochrana zdraví p?i práci musí byt na prvním místě ve v?em, co děláme.

V Plzni dne 11.02.2020

?

RNDr. Vladimír Hobza


SíDLO FIRMY

IRE-TEX PRAHA s.r.o.

Vltavínová 1334/3
Plzeň, 326 00, CZ

?

E-mail: obaly@iretex.cz
Tel. recepce: ?+420 602 529 025

I?: 25222414
DI?: CZ25222414

Vy?e základního kapitálu: 100 000 K?
Obchodní rejst?ík: oddíl C, vlo?ka 10071, KS Plzeň


ODDěLENí

?

NáKUPNí ODDěLENí
Vedoucí nákupního oddělení: Dita Vacíková
Tel.: +420 727 900 617

OBCHODNí ODDěLENí
Vedoucí obchodního oddělení: Michal Turoň
Tel.: +420 725 049 314

?

LOGISTIKA
Vedoucí? oddělení logistiky: Petr Duspiva
Tel.: +420 602 470 807

?

FINAN?Ní ú?TáRNA
Vedoucí finan?ní ú?tárny: Jana Voká?ová
Tel.: +420 724 233 199

?

VYROBNí A SKLADOVé PROVOZY

?

ZB?CH
Plzeňská 437, 330 22 Zb?ch

LíNě
Na Vypichu 636, 330 21 Líně
Skladové areály

PARDUBICE
areál Logistika Park a.s., Pr?myslová 387, 530 03 Pardubice

KU?IM U BRNA
areál Kampos, Blanenská 355, 664 34 Ku?im


337p日本大胆欧美人术艺术高清